#Маданият жана туризм
Партиянын сунушун билиңиз
#Партиялар
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">экономикадагы, илимдеги жана искусстводогу адам турмушунун ар түрдүү чөйрөлөрүн интеграциялаган азыркы маданияттын өнүгүүсүүчүн шарттарды түзүү;</span></li> <li><span style="color:#18242f">салттуу коомдук баалуулуктарды сактоо жана чыңдоо, калкыбыздын кылым карыткан касиэттүү каада-салттарын, ошондой эле токтоолук, эмгекти сүйүү, социалдык жоопкерчилик, кесиптик деңгээлин жогорулатууга умтулуу жана адеп-ахлак жактарын жакшыртуу сыяктуу баалуулуктарды жайылтуу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">нормативдик-укуктук базаны чыңдоо жана маданиятты өнүктүрүүнүн институттук формаларын колдоо аркылуу азыркы коомдо маданияттын интеграциялоочу статусун чыңдоо;</span></li> <li><span style="color:#18242f">маданиятты өнүктүрүүдөгү мамлекеттин, коомдун жана бизнестин стратегиялык шериктештигинин системасын калыптандыруу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">мамлекеттин маданий мурастарын натыйжалуу пайдалануу жана сактоо: маданий эстеликтерди коргоо жана элди аларга тартуу, клубдарды, китепканаларды жана башка маданият очокторун, өзгөчө айыл жергесинде калыбына келтирүүүчүн Улуттук маданий фондду түзүү;</span></li> <li><span style="color:#18242f">маданият чөйрөсүндө кадрдык системаны жүргүзүү: чыгармачылык адистиктеги кесиптик билим берүүнүн системасын өнүктүрүү, салттарды сактоо, таланттуу жаштарды табуу жана колдоо процесстерин жакшыртуу, маданият кызматкерлеринин эмгек акыларын жана социалдык статусун жогорулатуу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">мамлекеттин чет өлкөлөрдөгү маданий имиджин калыптандыруу, дүйнөлүк маданий мейкиндикке интеграциялоо жана кыргыз маданиятын эл аралык деңгээлге чыгаруу;</span></li> <li><span style="color:#18242f">сөз эркиндигине, малыматты алуу жана таратууга болгон мамлекеттин баардык атуулдарынын укуктарын жактоо.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Альянс Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Аэропортторду мамлекеттик-жеке өнөктөштүк аркылуу эл аралык корпорациялар менен бирге башкаруу.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Кыргызстан Борбордук Азиядагы экологиясы эң таза өлкө.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Маданият билимди сактап, кийинки муунга өткөрүп берет, коомду жана ар бир адамды бакубат жашоого алып барат, ошондой эле социалдык мамилелерди бекемдейт.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк инвестицияларын маданият тармагына тартуу.</span></span></li> <li><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Маданият ишмерлерин социалдык жактан колдоого шарт түзүү.</span></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Ата Журт-Кыргызстан Ачуу Жабуу

<p><span style="background-color:white"><span style="color:#18242f">Жогорку моралдык жүрүм-турум эрежелерин, каада-салттарды, салттуу болгон үй-бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды, сергек жашоону өздөштүрүү, Кыргызстан элдеринин маданияттарынын дөөлөтүн, кайталангыстыгын жана бирдиктүүлүгүн чагылдырган жалпы адамзаттык баалуулуктардын системасына өтүү аркылуу жарандарды тарбиялоону колдоо &ndash; бул мамлекеттик саясат.</span></span></p>

Партия тууралуу кененирээк
Ынтымак Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз эски маданият үйлөрүндө жана китепканаларда бош убакытты өткөрүүчү жайларды, заманбап маданий аянтчаларды түзүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз бирдиктүү маалыматтык системасы бар, баарына онлайн түрүндө жеткиликтүү маданий артефакттардын бирдиктүү электрондук фондун түзүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз кыргыздардын ай календарын жана Орхон-Энесай жазууларын (эски кыргыз жазмасын) ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине киргизүүнү колдойбуз.</strong></span></li> <li><span style="color:#18242f"><strong>Биз Бишкекте Алтай цивилизациясын жана паналтаизм идеяларын изилдөө Борборун жана Институтун түзүүнү колдойбуз.</strong></span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Эмгек Ачуу Жабуу

<ul> <li><span style="color:#18242f">&laquo;Манас айылы&raquo; станет международным центром истории, культуры и туризма.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Сделаем ипподром центром национальных конноспортивных игр.</span></li> <li><span style="color:#18242f">Организуем регулярные экскурсионные автобусные туры.</span></li> </ul>

Партия тууралуу кененирээк
Социал-демократ Ачуу Жабуу

- Предлагаем за счет специальной программы городского бюджета дать возможность учащимся школ посетить каждый из трех десятков городских музеев - Немедленно открыть для посетителей Государственный исторический музей. Тот факт, что он до сих пор закрыт для посетителей - это просто вредительство. - Оказывать систематическую помощь организациям внешкольного образования и воспитания детей и подростков. - Развивать сотрудничество с городскими театрами. За счет привлечения театральных коллективов к городским мероприятиям, дать театрам возможность заработать дополнительные средства. Организовать за счет средств городского бюджета для социально уязвимых категорий (лиц ЛОВЗ, пенсионеров и т.д.) возможность приобретать льготные или бесплатные для них билеты в государственные театры.

Партия тууралуу кененирээк
Свобода выбора Ачуу Жабуу

мы займемся развитием городского туризма и туристической отрасли, чтобы Бишкек стал «перекрестком культур»

Партия тууралуу кененирээк
КСП Ачуу Жабуу

Возродим Бишкек как культурную столицу. Город отличается от села культурой. Приведем горожан опять в театры, филармонии, галереи. Вернем школьникам и студентам абонементы в театры.

Партия тууралуу кененирээк
Власть Народу Ачуу Жабуу

Партия намерена добиться восстановления домов технического творчества, эстетических центров и других форм активизации творческого потенциала молодежи.

Партия тууралуу кененирээк
Айкол Кыргызстан Ачуу Жабуу

Сила народа — в высочайшей духовности, нравственной чистоте и достоинстве, умении уважать друг друга. Эту силу мы хотим сберечь и преумножить, соединив с последними достижениями всей мировой цивилизации. Исходя из понимания народных чувств и идеи высшей исторической справедливости, мы поддерживаем стремление кыргызского народа к подлинному национальному возрождению. Вместе с тем, подчёркиваем, что кыргызский народ несёт особую моральную и историческую ответственность за сохранение и развитие языков и культур проживающих в Кыргызстане представителей других национальностей.

Партия тууралуу кененирээк
Ак Бата Ачуу Жабуу

Плачевная ситуация сложилась в области культуры. Надо ее в корне менять как повышением заработной платы, так и открытием новых заведений, расширением и ремонтом старых, приобретением необходимых инструментов и инвентаря. Люди культуры должны спокойно нести ее в массы

Партия тууралуу кененирээк
Бутун Кыргызстан Ачуу Жабуу

«Бутун Кыргызстан» считает необходимым: • обеспечить поддержку тем сферам творческой жизни, которые воспроизводят традиции многонационального народа; • обеспечить свободный доступ каждого горожанина к богатствам отечественной и мировой культуры; • обеспечить соответствующую оплату труда и социальную гарантию; • преобразовать библиотеки в сеть общедоступных информационно-культурных центров, подключенных к Интернету;

Партия тууралуу кененирээк