Власть Народу

Лидер: Калдан Эрназарова

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/13/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Саламаттыкты сактоо
Маданият жана туризм
Жаштар жана спорт
Билим берүү жана илим
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экология
Экономика