Кыргызстан

Лидер: Канатбек Исаев

Партия тууралуу маалымат: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/election/14/kenesh_gor/5/party/21/

Партиянын программасы
ЖҮКТӨӨ
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз
Саламаттыкты сактоо
Инфраструктура жана транспорт
Билим берүү жана илим
Адам укугу жана коопсуздук
Социалдык саясат
Устройство и правления
Экология
Экономика