#Партиялар
Бишкек Шаардык Кеңеш
#чөйрөлөр
Партиянын тиги же бул чөйрө боюнча сунушун билиңиз